ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಹೃದಯ?; ದಕ್ಕೀತೆ ಸನಿಹ?

To be frank my most of the writings are in Kannada, than other languages. Since I belong to Karnataka, my feelings first flow into kannada worlds and I find hardship in expressing my thoughts in other languages. This Poem, (we call it “Kavana” in Kannada) specially to the confused state of mind in falling for someone and holding back that feeling with lots of fear, hesitation, and doubt about the overall behavior. This especially goes through the Qualm to say how sick we feel when our mind expects a lot from someone, who are near to our heart. And to say, this is not personal experience, It’s just a random fact!

ಬೇಕೆಂದೊಡನೆ ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಹೃದಯ?
ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದೊಡೆ ದಕ್ಕೀತೆ ಸನಿಹ?
ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ, ನಕ್ಕು ಕರೆದಿರೆ,
ಸೊಕ್ಕು ಪರದೆಯಡಿ
ಹೊಕ್ಕು ನಗುತಿದೆಯೇ?
ಮಿಕ್ಕ ನೋವು, ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ,
ಮೌನ ಉಸಿರಿನಡಿ,
ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತಿದೆಯೇ?
ಬೇಕೆಂದೊಡನೆ ನನಸಾಗೀತೆ ಕನಸು?
ಆಗದೆಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತೀತೆ ಮನಸು?

 

https://dailypost.wordpress.com/prompts/qualm/

 

Advertisements

9 Comments Add yours

 1. loukik143 says:

  I don’t understand this post dear

  Liked by 1 person

  1. Bhagyashri says:

   It’s in Kannada.. you can use translate for understanding about what I have written!. Since Kannada literature is little different you will find messed grammar!!

   Like

   1. loukik143 says:

    Hmmmm it is dear 😉 I will try to read it

    Liked by 1 person

 2. swalia says:

  I always wanted to learn Kannada. My Gurudev gives his Sunday discourse in Kannada whenever he is in ashram as people from neighboring villages come to listen to him. I wish I knew the language so that I could understand him!

  Liked by 1 person

  1. Bhagyashri says:

   Oh that’s really great… Nothing is impossible dear … As we learn other language, you can also try.. if you want, I will also help you out… and It feels very proud to hear from you….

   Liked by 1 person

 3. shashi says:

  How can you use both English and Kannada? Is it possible? Because I can also use it in my blog. Thank you.

  Liked by 1 person

  1. Bhagyashri says:

   It’s possible. I have got different keyboards for that. You can use Kannada Google keyboard as well. If I use system I will use Nudi app for that. Blogs can be anykind. It only depends on keyboards u use.

   Like

   1. shashi says:

    Thank you! Thank you very much

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s